1. Home
  2. /
  3. Insights
  4. /
  5. Збут в Україні від імені продавця
14 Грудня, 2020

Збут в Україні від імені продавця

1. Вступ
2. Представництво на підставі договору доручення
Наслідки відмови від договору доручення
3. Комерційне посередництво (агентська діяльність)
Особливості виконання агентського договору
Агентська винагорода
Відповідальність сторін

 

Побудова структур збуту за кордоном завжди пов’язана з додатковими видатками, а тому під час налагодження оптимальної структури збуту слід брати до уваги низку національних і міжнародних правових приписів, а також особливості сфери діяльності та продуктів / послуг.

У випадку з прямим збутом виробник продає свій продукт безпосередньо кінцевому споживачу – незалежно від того, чи є його клієнти підприємствами або приватними особами. У випадку з непрямим збутом застосовується співпраця з представниками та посередниками. У цій статті описуються найважливіші угоди з посередниками в торгівлі, через яких здійснюється збут продуктів або послуг від імені та за кошти відповідного довірителя або продавця.

Представництво на підставі договору доручення

Повірений зобов’язується вчиняти певні правові дії від імені та коштом. Вжиті повіреним дії створюють, змінюють, припиняють цивільні права та обов’язки довірителя. Довіритель зобов’язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення.

Предмет: юридично значимі дії (правочини), які повинні, з одного боку, бути легітимними, чіткими та здійсненними, а, з іншого боку, оплатними (якщо тільки між сторонами не було досягнуто іншої домовленості). За домовленістю сторін, у договорі може передбачатися виключне право повіреного на представництво інтересів довірителя, а також строк дії такого доручення та територія, у межах якої є чинним виключне право.

Повірений може відступати від змісту доручення, якщо це необхідно з огляду на інтереси довірителя (якщо повірена особа не могла попередньо запитати довірителя або не одержала у розумний строк відповіді на свій запит).

Закон передбачає право відмови від договору доручення. Довіритель або повірений мають право відмовитися від договору в будь-який час. При цьому та сторона, яка відмовляється від договору, зобов’язана негайно повідомити про це іншу сторону (а також зацікавлених третіх осіб – у випадку відмови від договору з боку довірителя). Слід враховувати, що відмова від права відмови від договору є нікчемною.

Повірений не має права відмовитися від виконання дій, які визначені у дорученні, якщо ці дії носять негайний характер або мають на меті запобігання виникненню збитків у тієї особи, інтереси якої він представляє, або в інших осіб. Якщо повірений виступає в якості підприємця, то сторона, яка відмовляється від договору, повинна повідомити іншу сторону про відмову від договору не пізніш як за один місяць до його припинення, якщо триваліший строк не встановлений договором.

Наслідки відмови від договору доручення

Відмова довірителя або повіреного від договору доручення не є підставою для відшкодування збитків, які постали внаслідок припинення договору, окрім випадку розірвання договору, за яким повірений діяв як комерційний представник.

Відмова повіреного від договору доручення є також підставою для відшкодування збитків:

  • якщо повірений відмовляється від договору за таких умов, коли довіритель позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси,
  • якщо довіритель не був негайно повідомлений про відмову від доручення та якщо мова йде про негайні дії або про дії, які спрямовані на запобігання виникненню збитків у довірителя або в інших осіб.

У випадку, якщо договір припиняється до моменту повного виконання повіреним доручення, довіритель повинен відшкодувати повіреному витрати, пов’язані з виконанням доручення, а якщо повіреному належить плата – також виплатити йому плату пропорційно виконаній ним роботі. Це положення не застосовується до виконання повіреним доручення після того, як він довідався або міг довідатися про припинення договору доручення.

Комерційне посередництво (агентська діяльність)

Комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, під контролем та за рахунок суб’єкта, якого він представляє.

Предмет: послуги з укладення правочинів або сприяння укладенню правочинів, з одного боку; за визначену сторонами договору агентську винагороду, з іншого боку .

Законом передбачено дві підстави виникнення агентських відносин:

  • надання суб’єктом господарювання повноважень комерційному агенту на вчинення відповідних дій на підставі письмового договору,
  • схвалення суб’єктом господарювання, якого представляє комерційний агент, угоди, укладеної агентом в інтересах цього суб’єкта без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження (правочин вважається схваленим, якщо суб’єкт господарювання, якого представляє комерційний агент, не відхилить перед третьою особою дії комерційного агента).

Особливості виконання агентського договору

У разі якщо в договорі не визначено територію дії комерційного агента, вважається, що агент діє в межах території України. Суб’єкт господарювання, якого представляє комерційний агент, має право довірити комерційне посередництво іншим особам (повідомивши про це комерційного агента).

Комерційний агент має право здійснювати комерційне посередництво також іншим суб’єктам господарювання, якщо інтереси цих суб’єктів не є суперечливими. Слід зважати на те, що у випадку монопольних агентських відносин комерційний агент не має права здійснювати комерційне посередництво для інших суб’єктів господарювання у межах, передбачених агентським договором.

У разі відкликання повноважень комерційного агента суб’єкт господарювання, якого представляє комерційний агент, повинен сповістити його про припинення договору не менш як за один місяць, якщо більш тривалий строк не передбачений договором.

Агентська винагорода

Агентська винагорода виплачується комерційному агенту у розмірах та на умовах, передбачених договором, після оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом, якщо інше не передбачено договором.

Може бути передбачена додаткова винагорода у разі, якщо комерційний агент бере на себе зобов’язання гарантувати виконання угоди. Слід враховувати, що комерційний агент має право вимагати для розрахунку бухгалтерський витяг щодо всіх угод, за які йому належить агентська винагорода.

Відповідальність сторін

Комерційний агент і суб’єкт господарювання, якого представляє комерційний агент, несуть відповідальність за шкоду, заподіяну іншій стороні внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків (якщо інше – тільки у випадку з комерційним агентом – не передбачено агентським договором).

Якщо інше не передбачено агентським договором, комерційний агент не гарантує суб’єкту господарювання, якого він представляє, виконання третіми особами зобов’язань за угодами, укладеними за його посередництва. У разі порушення агентського договору суб’єктом господарювання, якого представляє комерційний агент, останній має право на одержання винагороди у розмірах, передбачених агентським договором.

Комерційний агент несе передбачену законом і договором відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

Слід звернути увагу на те, що для здійснення певних видів посередницької діяльності вимагається особливий дозвіл або ліцензія – наприклад, для посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів.

Всі новини