1. Home
 2. /
 3. Новини
 4. /
 5. Вимоги до заявника для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями
21 Вересня, 2021

Вимоги до заявника для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями

Вступ
1. Критерій достатності власного капіталу
2. Критерій достатності чистого операційного грошового потоку
3. Критерій наявності джерел фінансування
4. Перелік документів

 

У серпні 2021 року Кабінет Міністрів України прийняв усі необхідні підзаконні акти для практичної реалізації Закону України “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні” (далі – Закон). В тому числі, були затверджені вимоги до заявника щодо фінансової спроможності для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями.

Цими вимогами встановлюються критерії (мінімальні значення показників з урахуванням розміру значних інвестицій в об’єкти інвестування протягом строку реалізації проекту) щодо фінансової спроможності заявника для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями. Такими критеріями, зокрема, є достатність власного капіталу, достатність чистого операційного грошового потоку та наявність джерел фінансування для покриття значних інвестицій.

1. Критерій достатності власного капіталу

Заявник, а також материнські компанії та/або особи, пов’язані із заявником відносинами контролю, разом повинні мати власний капітал у розмірі не менше 20% запланованого розміру значних інвестицій в об’єкти інвестування станом на кінець останнього фінансового року, що підтверджується аудиторським звітом.

2. Критерій достатності чистого операційного грошового потоку

Заявник, а також материнські компанії та/або особи, пов’язані із заявником відносинами контролю, разом повинні мати чистий операційний грошовий потік у розмірі не менше 20% запланованого розміру значних інвестицій в об’єкти інвестування на кінець останнього фінансового року, що підтверджується аудиторським звітом.

3. Критерій наявності джерел фінансування

Заявник, а також материнські компанії та/або особи, пов’язані із заявником відносинами контролю, разом повинні підтвердити наявність джерел фінансування для здійснення значних інвестицій в об’єкти інвестування у повному обсязі за рахунок власних та/або залучених коштів.

4. Перелік документів

Відповідність критеріям щодо фінансової спроможності підтверджується шляхом подання у складі заявки відповідних документів у паперовій формі до Мінекономіки України або в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (у разі технічної можливості). Заявник подає:

1) довідку, що містить перелік юридичних осіб, які подають заявку, із зазначенням їх повного найменування, інформації про реєстрацію і уповноважених осіб, а також контактної інформації;

2) довідку, що містить перелік акціонерів (учасників) заявника, які є власниками більше 5% акцій (часток) у статутному капіталі заявника, пов’язаних компаній та бенефіціарних власників, а також структуру власності заявника;

3) копію (копії) аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності заявника за останній фінансовий рік або передостанній фінансовий рік (у разі відсутності результатів аудиту фінансової звітності за останній фінансовий рік), підготовленої відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку України або міжнародних стандартів фінансової звітності. При цьому заявник у будь-якому разі подає фінансову звітність за останній фінансовий рік;

4) лист-підтвердження від суб’єкта аудиторської діяльності щодо його відповідності вимогам до суб’єкта аудиторської діяльності заявника;

5) лист-підтвердження (листи-підтвердження) від банку (банків), які відповідають вимогам надійності банків, щодо готовності надати заявнику фінансування у сумі, достатній для реалізації проекту в Україні, якщо заявником передбачається фінансування частини інвестицій в об’єкт інвестування за рахунок залучених коштів. Строк дії такого листа-підтвердження повинен становити не менше ніж 24 місяці з дати подання заявки;

6) довідку/виписку з рахунка (довідки/виписки з рахунків) від банку або інший документ (документи) про підтвердження наявності грошових коштів або відповідних ліквідних активів;

7) довідку про відповідність усім критеріям до заявника з посиланням на відповідні підтвердні документи та інформацію в них, а також розрахунки показників із зазначенням джерел отримання інформації, що підтверджують таку відповідність. Така довідка підписується уповноваженою особою заявника, а в разі коли заявниками є декілька юридичних осіб, що разом подали заявку, довідка підписується уповноваженими особами всіх юридичних осіб, що разом подали заявку.

8) Заявник – юридична особа, що зареєстрована в іноземній державі, додатково подає:

  • копію офіційного документа, виданого компетентним органом іноземної держави, у якій зареєстрований заявник, або особою, що здійснює організаційне забезпечення, який підтверджує правовий статус заявника;
  • копію довідки про інкорпорацію або іншого аналогічного документа (наприклад, витягу з торгового реєстру або витягу з реєстру компаній).

Юридичні особи, що подали спільну заявку, зобов’язані подати в складі заявки договір про співпрацю в реалізації інвестиційного проекту.

Документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову.

Заявник або юридична особа, що разом із заявником подала заявку, або материнська компанія та/або особа, пов’язана із заявником відносинами контролю, у разі коли така особа забезпечуватиме фінансування проекту за рахунок залучених коштів, повинна відповідати вимогам щодо значень коефіцієнтів, які визначаються за затвердженою формулою:

 • Коефіцієнт фінансової незалежності (індикатор фінансової стійкості, який означає співвідношення власного капіталу заявника до всіх його фінансових ресурсів та дає змогу визначити частку власних коштів у загальних пасивах та ступінь незалежності заявника від зовнішнього фінансування) – не менше 0,2.
 • Коефіцієнт фінансової стабільності (індикатор фінансової стійкості, який свідчить про здатність заявника відповідати за своїми зобов’язаннями у середньо- і довгостроковій перспективі) – не менше 0,3.
 • Коефіцієнт рентабельності EBITDA (означає співвідношення прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань до чистого доходу заявника та демонструє рентабельність заявника без урахування негрошових відрахувань, сплати відсотків за кредитами та податків) – не менше 0,1.
 • Коефіцієнт поточної ліквідності (визначає здатність заявника покрити короткострокові зобов’язання за рахунок оборотних активів) – не менше 1.

Банки, що надають заявнику підтвердження про готовність надати фінансування у сумі, достатній для здійснення інвестиційного проекту, повинні відповідати критеріям надійності банків.

Всі новини