1. Home
 2. /
 3. Новини
 4. /
 5. Трансфертне ціноутворення за новими правилами
28 Січня, 2015

Трансфертне ціноутворення за новими правилами

1 січня 2015 року набрав чинності ухвалений Верховною Радою Закон, який вносить зміни до Податкового кодексу України, спрямовані на вдосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням й усунення суперечностей, які існували в попередніх редакціях.
Закон N 72-VIII від 28.12.2014 вносить ряд важливих змін, які потрібно буде враховувати при формуванні звітності по контрольованих операціях.

Пов’язані особи

Так, зокрема, норми Закону визначають новий перелік юридичних та фізичних осіб, які належать до пов’язаних, а також їх характеристик.
Критерієм пов’язаності осіб може бути:

 • володіння корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків або
 • можливість призначення одноособових виконавчих органів чи 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради або
 • якщо сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи чи фізичної особи, наданих юридичній особі, та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних або фізичних осіб, які надаються під гарантії цієї особи, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 рази. Для фінансових установ та компаній, що проводять виключно лізингову діяльність ця сума не повинна перевищувати суму власного капіталу більше ніж у 10 разів.

Крім цього, варто звернути увагу на п. 20.1.40 1 ПКУ, який встановлює право контролюючих органів на звернення до суду з метою визнання осіб пов’язаними на основі фактів і обставин, що одна особа здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями іншої юридичної особи та/або що та сама фізична або юридична особа здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями кожної юридичної особи.

Принцип «витягнутої руки»

Прийнятий Закон запроваджує принцип «витягнутої руки», відповідно до якого платник податку, який є учасником контрольованої операції, визначає обсяг оподаткованого прибутку відповідно до цього принципу.

Господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на оподатковуваний дохід платника податків.

Такими операціями можуть бути (перелік невичерпний):

 • операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;
 • операції з надання послуг;
 • операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об’єктами інтелектуальної власності;
 • фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо;
 • операції з капіталом, включаючи купівлю чи продаж акцій або інших інвестицій, купівлю чи продаж довгострокових матеріальних і нематеріальних активів.

Тепер операції будуть визнаватись контрольованими, якщо виконуються одночасно такі умови:

 • загальний обсяг доходу платника податків та/або його пов’язаних осіб від усіх видів діяльності, що враховується під час визначення об’єкта обкладення податком на прибуток підприємств, перевищує 20 млн. гривень за відповідний податковий (звітний) календарний рік;
 • обсяг групи таких господарських операцій платника податків та/або його пов’язаних осіб з одним контрагентом перевищує 1 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість) або 3 відсотки доходу, що враховується під час визначення об’єкта обкладення податком на прибуток підприємств, платника податків за відповідний податковий (звітний) рік.

Контрольованими операціями для нарахування податку на прибуток підприємств є:

 • господарські операції з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів;
 • господарські операції з пов’язаними особами-нерезидентами. Такий нерезидент повинен бути зареєстрований у державі: а) у якій ставка податку на прибуток підприємств на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні; б) яка не розкриває у публічному доступі інформацію про структуру власності юридичних осіб; в) з якою Україна не уклала міжнародний договір з положеннями про обмін інформацією.
Методи встановлення

Встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу “витягнутої руки” проводиться за методами, визначеними Податковим кодексом, з метою перевірки правильності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість.

Платник податку вправі використовувати будь-який метод встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», який він вважає найбільш доцільним. Однак у разі, коли існує можливість застосування і методу порівняльної неконтрольованої ціни, і будь-якого іншого методу, застосовується метод порівняльної неконтрольованої ціни.

Штрафні санкції

Серед інших важливих новел, запроваджених Законом, є збільшення штрафних санкцій за порушення правил трансфертного ціноутворення.
Так, за неподання (несвоєчасне подання) платником податків звіту та/або інформації про здійснення ним протягом року контрольованих операцій накладається штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

За невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції накладається штраф у розмірі 5% (раніше – 1%) суми контрольованих операцій, що не задекларовані у звіті.

Неподання документації на запит податкових органів має наслідком накладення штрафу в розмірі 3% суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, але не більше 200 мінімальних заробітних плат за всі незадекларовані контрольовані операції.

Потрібно звернути увагу на те, що всі зазначені зміни і новели застосовуватимуться на практиці лише з 2016 року для складання звітності за 2015 рік. Що стосується звітності за 2014 рік, то вона готуватиметься за старими правилами.

Всі новини