1. Home
 2. /
 3. Insights
 4. /
 5. Реєстрація міжнародної технічної допомоги в Україні
20 Березня, 2021

Реєстрація міжнародної технічної допомоги в Україні

1. Загальні положення
2. Реєстрація проектів МТД
3. Відмова в реєстрації проектів МТД
4. Акредитація виконавця МТД

Загальні положення

Міжнародна технічна допомога (МТД) – фінансові ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України.

Відповідно до законодавства України міжнародна технічна допомога може залучатись у вигляді:

 • будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів, яке ввозиться або набувається в Україні;
 • робіт і послуг;
 • прав інтелектуальної власності;
 • фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті;
 • інших ресурсів, не заборонених законодавством, у тому числі стипендій.

Реєстрація проектів МТД

Проекти міжнародної технічної допомоги підлягають обов’язковій державній реєстрації в Україні.

Державна реєстрація проектів є підставою для акредитації в Україні виконавців міжнародної технічної допомоги, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.

Для державної реєстрації проектів реципієнт (фізична або юридична особа, яка безпосередньо одержує міжнародну технічну допомогу згідно з проектом) та партнер з розвитку або уповноважена партнером з розвитку особа подають до Секретаріату Кабінету Міністрів України в електронному та паперовому вигляді такі документи:

1. клопотання про державну реєстрацію проекту;

Клопотання повинно містити відомості про:

 • донора (держава, уряд іноземної держави, організація, установа, фонд, уповноважені урядом іноземної держави, міжнародна організація, що надає міжнародну технічну допомогу Україні). Дані повинні містити назву, юридичну адресу, адресу в Україні уповноваженого донором органу, ім’я, прізвище, посада координатора робіт;
 • виконавця (будь-яка особа, що забезпечує реалізацію проекту в Україні). Дані повинні містити назву, юридичну адреса, адресу в Україні, ім’я, прізвище, посада координатора робіт і за наявності – код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або Державним реєстром фізичних осіб-платників податків (ДРФО);
 • реципієнта. Дані повинні містити назву, юридичну адреса, ім’я, прізвище, посада відповідальної особи і за наявності – код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО;
 • бенефіціара (відповідний центральний орган виконавчої влади України або виконавчий орган місцевого самоврядування). Дані повинні містити назву, юридичну адресу, ім’я, прізвище, посада відповідальної особи.

До клопотання обов’язково вноситься номер проекту, визначений донором.

2. копія контракту, укладеного між донором і виконавцем, засвідчена донором;

В контракті визначаються цілі, завдання проекту, види та обсяги міжнародної технічної допомоги, яка надається для цілей проекту, кошторисна вартість, строк та етапи реалізації проекту в Україні.

3. документ (меморандум, заява про наміри, план діяльності, технічне завдання, партнерська угода тощо), який підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом між донором або виконавцем і реципієнтом (бенефіціаром);

Зазначений документ повинен також містити: назву проекту; мету проекту; строк реалізації проекту; завдання відповідно до контракту на виконання проекту; очікувані результати від реалізації проекту; кількісні та/або якісні критерії досягнення результативності проекту; перелік майна, робіт і послуг, прав інтелектуальної власності, інших ресурсів, що придбаваються, надаються в рамках проекту; очікуваний вплив проекту на розвиток відповідної галузі або регіону; зобов’язання донора (виконавця) щодо допомоги; зобов’язання реципієнта (бенефіціара).

Реципієнт, який уклав грантову угоду з донором або виконавцем, замість документа, подає завірену ним копію такої грантової угоди.

4. лист від бенефіціара про підтримку і заінтересованість у результатах проекту та згоду на провадження діяльності, зазначеної в контракті;

У разі коли в результатах проекту заінтересовані органи державної влади України, реципієнт та донор або уповноважена донором особа подає лист про заінтересованість у результатах проекту відповідного органу.

Для проектів, які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян; для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, лист від бенефіціара та/або лист органу (органів) державної влади України про заінтересованість у результатах проекту (програми) не подається.

5. лист-погодження Нацдержслужби (надається у разі, коли проектом передбачено підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації державних службовців України);

6. план закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги, засвідчений донором або виконавцем та погоджений бенефіціаром (у двох примірниках).

Засвідчений донором або виконавцем та погоджений бенефіціаром план закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги, надається у разі виникнення необхідності в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України (у двох примірниках).

Усі документи повинні подаватись мовою їх оригіналів з обов’язковим перекладом українською мовою.

Секретаріат Кабінету Міністрів України розглядає подані документи протягом 10 робочих днів починаючи від дня надходження документів і приймає рішення щодо проведення державної реєстрації проекту або у її відмові.

Відмова в реєстрації проектів МТД

Причинами відмови у державній реєстрації проекту може бути:

 • невідповідність поданих заявником документів;
 • невідповідність проекту узгодженій з донором стратегічній або щорічній програмі;
 • завершення строку реалізації проекту;
 • виявлення в поданих документах недостовірної інформації.

Проекти підлягають перереєстрації у разі зміни донора, виконавців, реципієнтів, бенефіціара, назви, цілей, змісту, кошторисної вартості, строків виконання проекту.

Акредитація виконавця МТД

Для акредитації виконавця до Секретаріату Кабінету Міністрів України подаються:

 • лист-звернення від партнера з розвитку щодо акредитації виконавця, в якому зазначаються його найменування, місцезнаходження, місцезнаходження в Україні, телефон, ім’я, прізвище, посада офіційного представника в Україні, списки українського та іноземного персоналу в Україні;
 • легалізоване згідно з вимогами законодавства України доручення про надання повноважень представляти виконавця в Україні.

Секретаріат Кабінету Міністрів України розглядає подані документи протягом 10 робочих днів починаючи від дня надходження документів і приймає рішення щодо акредитації виконавця (підтверджується видачею свідоцтва про акредитацію) або відмови в акредитації.

Свідоцтво про акредитацію виконавця міжнародної технічної допомоги є:

 • підтвердженням статусу виконавця як такого, що забезпечує реалізацію проекту в Україні;
 • підставою для звернення в установленому порядку щодо виготовлення спеціальних печаток і штампів виконавця, відкриття відповідних спеціальних рахунків в банках, що використовуються для впровадження проектів, одержання спеціальних службових карток і номерних знаків транспортних засобів для виконавців та їх іноземних працівників, інших спрямованих на реалізацію проекту дій, передбачених законодавством.
Всі новини