1. Home
 2. /
 3. Insights
 4. /
 5. Податок на прибуток в Україні
17 Травня, 2021

Податок на прибуток в Україні

1. Платники податку
2. Ставка податку на прибуток
3. Об’єкт оподаткування
4. Корегування фінансового результату
1) Амортизація
2) Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат
3) Резерв сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків

Платники податку

Платниками податку на прибуток є суб’єкти господарювання, які є резидентами України та які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами. Платниками податку на прибуток є також нерезиденти, зокрема, юридичні особи, які отримують доходи з джерелом походження з України та нерезиденти, які здійснюють господарську діяльність на території України через постійне представництво та/або отримують доходи із джерелом походження з України, та інші нерезиденти, на яких покладено обов’язок сплачувати податок на прибуток в Україні.

Ставка податку на прибуток

Базова (основна) ставка податку на прибуток становить 18%.

У визначених випадках ставки податку на прибуток встановлюються, зокрема, в таких розмірах:

 • 3% за договорами страхування від об’єкта оподаткування;
 • 0% за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення;
 • 0%, 4% або 12% від страхових платежів (виплат) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів (у залежності від страхового випадку);
 • 5% для доходів нерезидентів у вигляді процентів за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам;
 • 6% від суми фрахту, що сплачується нерезиденту резидентом або іншим нерезидентом, який провадить господарську діяльність через постійне представництво, за договорами фрахту;
 • 15% для резидента або іншого нерезидента, який провадить господарську діяльність через постійне представництво на території України, які здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом;
 • 20% для резидентів, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами.

Тимчасово, до 1 січня 2035 року, інвестор зі значними інвестиціями, який є стороною спеціального інвестиційного договору, звільняється від оподаткування податком на прибуток підприємств. Звільнення від податку на прибуток підприємств буде застосовуватись після введення в експлуатацію об’єкта реалізації інвестиційного проєкту протягом 5 років у межах строку дії спеціального інвестиційного договору. Обов’язковою умовою застосування звільнення від податку на прибуток підприємств є виконання інвестором зі значними інвестиціями своїх зобов’язань за спеціальним інвестиційним договором.

Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень податкового законодавства.

Корегування фінансового результату

Корегування фінансового результату може відбуватися наступним чином:

1) Амортизація

Фінансовий результат до оподаткування збільшується:

 • на суму нарахованої амортизації основних засобів та/або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів та/або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів та/або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;
 • на суму залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих основних засобів та/або невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;
 • на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів чи невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується:

 • на суму розрахованої амортизації основних засобів та/або нематеріальних активів;
 • на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів та/або нематеріальних активів, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;
 • на суму дооцінки основних засобів та/або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • на суму вигід від відновлення корисності основних засобів та/або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об’єкта невиробничих основних засобів та/або невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі продажу такого об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу.

2) Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат

Фінансовий результат до оподаткування збільшується:

 • на суму витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується:

 • на суму використання створених забезпечень (резервів) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), сформованого відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • на суму коригування (зменшення) забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) на відпустки працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

3) Резерв сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)

Фінансовий результат до оподаткування збільшується:

 • на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів або понад резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів).

Фінансовий результат до оподаткування зменшується:

 • на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів).
Всі новини